دوره آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست‌شناسی سلولی مولکولی، مطالعه بیولوژی سلول در سطح مولکولی است. این حوزه وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به‌طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی دارد. این حوزه از دانش، فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی را از دید برهمکنش‌های مولکولیِ مورد بررسی قرار می دهد

مرضیه انعام 0 (0 رای) مرداد 19, 1400

توضیحات

زیست‌شناسی سلولی مولکولی، مطالعه بیولوژی سلول در سطح مولکولی است. این حوزه وجوه مشترکی با زیست‌شناسی، شیمی، و به‌طور خاص، با علم ژنتیک و بیوشیمی دارد. این حوزه از دانش، فعالیت‌های بیولوژی در بین سیستم‌های مختلف درون سلولی را از دید برهمکنش‌های مولکولیِ مورد بررسی قرار می دهد و شامل ارتباطات بین DNA، RNA و پروتئین و بیوسنتز آن‌ها می‌باشد. همچنین چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها را نیز بررسی می شوند. در این دوره آموزشی فرانو، با همکاری مرضیه انعام، شما را با مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی خواهد نمود.

 

 

فهرست سرفصل ها

 

درس اول: مولکولها، سلولها و تکامل
 • مولکولهای حیات
 • ساختمان و عملکرد سلول پروکاریوتی
 • ساختمان و عملکرد سلول یوکاریوتی
 • ارگانیسمهای مدل یوکاریوتی تک سلولی

 

درس دوم:بنیانهای شیمیایی
 • پیوندهای کووالانسی و برهمکنش های غیر کووالانسی
 • واحدهای شیمیایی سازنده سلول
 • واکنش های شیمیایی و تعادل شیمیایی
 • انرژتیک بیوشیمیایی

 

درس سوم:ساختار و عملکرد پروتئین
 • سلسله مراتب ساختمانی پروتئینها
 • تاخوردگی پروتئین
 • اتصال پروتئین و کاتالیز آنزیم
 • تنظیم عملکرد پروتئین
 • تخلیص، شناسایی و تعیین ویژگی پروتئینها

 

درس چهارم:کشت و مشاهده سلولها
 • رشد و مطالعه سلولها در محیط کشت
 • میکروسکوپی نوری
 • میکروسکوپ الکترونی
 • تخلیص اندامک های سلولی

 

درس پنجم:مکانیسم های پایه ژنتیک مولکولی
 • ساختار نوکلئیک اسیدها
 • رونویسی ژنهای رمز کننده پروتئین و تشکیل mRNA عملکردی
 • رمزگشایی mRNA توسط tRNAها
 • ساخت مرحله به مرحله پروتئینها روی ریبوزومها
 • همانندسازی DNA
 • ترمیم DNA و نوترکیبی

 

درس ششم:تکنیکهای ژنتیک مولکولی
 • آنالیز ژنتیکی جهش ها جهت شناسایی و مطالعه ژن ها
 • کلون سازی و تعیین ویژگی DNA
 • استفاده از قطعات DNAی کلون شده جهت مطالعه بیان ژن
 • تعیین موقعیت و شناسایی ژنهای بیماریهای انسانی
 • غیر فعال سازی عملکرد ژنهایی خاص در یوکاریوتها

 

درس هفتم:ساختار غشاهای زیستی
 • دو لایه لیپیدی: ترکیب و سازمان یابی ساختاری
 • پروتئینهای غشایی: ساختار و عملکردهای بنیادی

 

درس هشتم:ژن، ژنومیک و کروموزوم
 • ساختار ژن یوکاریوتی
 • سازمان دهی کرومزومی ژنها و DNAی غیر رمز کننده
 • عناصر متحرک DNA
 • ژنومیک: آنالیز ساختار و بیان ژن در کل ژنوم
 • سازمان دهی ساختاری کروموزومهای یوکاریوتی
 • مورفولوژی و عناصر فعال کروموزوم های یوکاریوتی

 

درس نهم:کنترل رونویسی بیان ژن
 • کنتری بیان ژن در باکتریها
 • مروری بر کنترل ژن در یوکاریوتها
 • پروموترهای RNA پلیمراز II و عوامل عمومی رونویسی
 • توالی تنظیمی در ژنهای رمز کننده
 • مکانیسم های مولکولی سرکوب و فعال سازی رونویسی
 • تنظیم فعالیت عامل رونویسی
 • تنظیم اپی ژنتیک رونویسی
 • سایر سیستم های رونویسی یوکاریوتی

 

درس دهم:تنظیم پس از رونویسی ژنها
 • پردازش pre-mRNA یوکاریوتی
 • تنظیم پردازش pre-mRNA
 • انتقال mRNA از پوشش هسته
 • مکانیسم های سیتوپلاسمی کنترل پس از رونویسی
 • پردازش rRNA و tRNA
درس یازدهم:انتقال یونها و مولکولهای کوچک از عرض غشا
 • مروری بر انتقال از عرض غشا
 • انتقال تسهیل شده گلوکز و آب
 • چهار گروه اصلی از پمپ های فعال شده با ATP
 • کانالهای یونی فاقد دریچه و پتانسیل استراحت غشا
 • هم انتقالی توسط انتقال دهنده های همسو و ناهمسو
 • انتقال از عرض سلول

 

درس دوازدهم:انرژتیک سلول
 • گلیکولیز: اولین مرحله کسب انرژی از گلوکز
 • ساختار و عملکرد میتوکندری
 • چرخه سیتریک اسید و اکسیداسیون اسیدهای چرب
 • زنجیره انتقال الکترون و ایجاد نیروی محرکه پروتون
 • استفاده از نیروی محرکه پروتون جهت ساخت ATP
 • فتوسنتز و رنگدانه های جاذب نور
 • آنالیز مولکولی فتوسیستم ها
 • متابولیسم CO2 در هنگام فتوسنتز

 

درس سیزدهم:انتقال پروتئینها به غشاها و اندامکها
 • هدایت پروتئینها به سمت غشای ER و عبور آنها از عرض غشای ER
 • ورود پروتئینهای غشایی به شبکه آندوپلاسمی
 • تغییرات، تاخوردگی و کنترل کیفی پروتئین در ER
 • هدایت پروتئینها به میتوکندری و کلروپلاست
 • هدف گذاری پروتئینهای پراکسی زومی
 • انتقال به داخل و خارج از هسته

 

درس چهاردهم:جابه جایی وزیکول، ترشح و اندوسیتوز
 • تکنیکهای مطالعه مسیر ترشحی
 • مکانیسم مولکولی جوانه زنی و ادغام وزیکولها
 • مراحل اولیه در مسیر ترشحی
 • مراحل انتهایی در مسیر ترشحی
 • اندوسیتوز به واسطه گیرنده
 • هدایت پروتئینهای غشایی و ترکیبات سیتوزولی به لیزوزوم

 

درس پانزدهم:انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با G پروتئین
 • انتقال پیام: از پیام خارج سلولی به پاسخ سلولی
 • مطالعه گیرنده های سطح و پروتئین های انتقال پیام
 • ساختار و مکانیسم گیرنده های جفت شده با G پروتئین
 • گیرنده های جفت شده با G پروتئین که کانالهای یونی را تنظیم می کنند
 • گیرنده های جفت شده با G پروتئین که آدنیلیل سیکلاز را فعال یا مهار می کنند
 • گیرنده های جفت شده با G پروتئین که سبب آغاز افزایش کلسیم سیتوزولی و میتوکندریایی می شوند

 

درس شانزدهم:مسیرهای پیام رسانی کنترل کننده ژن
 • گیرنده های فعال کننده تیروزین کینازها
 • مسیر MAP/RAS
 • مسیر پیام رسانی فسفواینوزیتیدها
 • مسیر کنترل شده با یوبی کوئیتیناسیون: wnt، hedghog، NF-kB، …
 • مسیر پیام رسانی کنترل شده با برش پروتئینی
 • یکپارچگی پاسخ های سلولی با مسیرهای پیامرسانی متعدد

 

درس هفدهم:سازماندهی و حرکت سلول 1
 • ریز رشته ها

 

درس هجدهم:سازماندهی و حرکت سلول 2
 • میکروتوبولها و فیلامانهای حد واسط

 

درس نوزدهم:چرخه سلولی در یوکاریوتها
 • میتوز
 • میوز

 

درس بیستم:اجتماع سلولها به صورت بافت
 • چسبندگی سلول-سلول و سلول-ماتریکس
 • اتصالات سلول-سلول و سلول-ECM و مولکولهای چسبان آنها
 • ماتریکس خارج سلولی
 • برهمکنشهای چسبان در سلولهای متحرک و غیر متحرک
 • بافت های گیاهی

پیش نیاز دوره چیست؟

 • ندارد

 

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویان رشته ی زیست شناسی
 • دانشجویان رشته ی زیست فناوری
 • دانشجویان رشته ی علوم پایه پزشکی
 • دانشجویان رشته ی کشاورزی

هدف از این دوره چیست؟

در این دوره دانشجو پس از گذراندن این دوره مبانیزیست شناسی سلولی و مولکولی فرا خواهد گرفت

هنوز هیچ فصلی اضافه نشده است!

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

قوانین ثبت دیدگاه

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این دوره آموزشی راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر،  قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • لازم است محتوای ارسالی منطبق برعرف و شئونات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند، تمسخرو توهین باشد.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.
 • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه‌ی نظر درباره‌ی دوره آموزشی، ارائه‌ی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند خرید این دوره آموزشی توسط ایشان است.
 • با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «مطرح نمایید» مطرح کنید.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما در واتس اپ صحبت کنید
دریافت راهنمایی
سلام! برای چت پشتیبان را انتخاب کنید
در کمترین زمان پاسخگو هستیم